PERSONDATAPOLITIK FOR NORDISK FILM TV

 

1. Indledning

Denne politik fastlægger Nordisk Film TV’s generelle persondatapolitik.

Nordisk Film TV’s behandling af personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning og denne persondatapolitik. Nordisk Film TV behandler alene personoplysninger, hvis vi har et lovligt og sagligt grundlag herfor, og vi behandler alene personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et lovligt grundlag herfor.

Denne persondatapolitik vil løbende blive ajourført og ændret og den til enhver tid gældende persondatapolitik findes på www.nordiskfilmtv.com, hvortil henvises.

1.1 Dataansvarlig

Nordisk Film TV er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som vi behandler om dig i henhold til denne persondatapolitik: Nordisk Film TV, Mosedalvej 14, 2500 Valby. CVR-nr.: 17735894. Telefon: 70202122 E-mailadresse: infodk@nordiskfilmtv.com

Du kan til enhver tid kontakte Nordisk Film TV via ovennævnte, hvis du har spørgsmål til denne politik, eller hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, jf. nedenfor.


2. Behandling af personoplysninger

Nedenfor redegøres for, hvilke kategorier af personoplysninger Nordisk Film TV behandler, formålet hermed og med angivelse af lovgrundlaget for disse behandlinger.

2.1 Ved modtagelse/besvarelse af henvendelser, kontraktforhandlinger mv.

Hvilke oplysninger

Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse, herunder for eksempel navn, e-mailadresse og indholdet af dine henvendelse. 

Hvis du eksempelvis kontakter os på Facebook, vil vi - via Facebook - modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er og i henhold til de vilkår som er gældende for det pågældende sociale medie. 

Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant - notere dit navn og formålet med henvendelsen. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi modtager fra vores samarbejdspartnere, medvirkende med videre. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, i vores relevante it-system.

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail, Facebook, LinkedIn eller vores hjemmeside, f.eks. cpr. nr., kontooplysninger eller oplysninger om helbredsforhold, politisk/religiøs overbevisning, seksuel orientering eller fagforeningsmæssige forhold. 

Du bedes alene sende disse følsomme eller fortrolige personoplysninger på krypteret e-mail til os, og udelukkende, hvis vi udtrykkeligt og forudgående har anmodet dig herom. 

Formål

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at kunne behandle og besvare din henvendelse eller som behandles som led i en forhandling, indgåelse og opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandler vi disse oplysninger med henblik på at dokumentere aftalen/rettighedserhvervelsen/din henvendelse og med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Lovgrundlag

Retsgrundlaget for Nordisk Film TV’s behandling af personoplysninger er følgende:

 1. Samtykke, jf. persondataforordningens artikel, 6, stk. 1, litra a

 2. Retlig forpligtelse (bl.a. til overholdelse af lovkrav, herunder til bogføring og regnskab), jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c

 3. Til opfyldelse af en kontrakt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

2.2 Håndtering af personoplysninger ved ansøgning af en stilling (uopfordret eller opfordret)

Hvilke oplysninger

Vi behandler de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med et rekrutteringsforløb hos Nordisk Film TV, eller som du for eksempel selv har offentliggjort på åbne profiler på sociale medier med videre. Derudover behandler vi oplysninger, som vi har indhentet hos tredjemand. Det kan være referencer, straffe- og børneattest og lign. 

Du bedes i din ansøgning alene afgive relevante oplysninger til brug for vores behandling af din ansøgning, og du opfordres til ikke at afgive følsomme personoplysninger.

Formål

De personoplysninger som du afgiver i forbindelse med en rekrutteringsproces, eller som Nordisk Film TV indhenter hos tredjemand, vil alene blive behandlet til gennemførelse af  ansættelsesprocessen med henblik på at udvælge og ansætte den bedst egnede kandidat og med henblik på at fastlægge, gøre gældende og forsvare vores retskrav, rettigheder og aftaler.  

Hvis du bliver ansat vil dine personoplysninger som du har afgivet i forbindelse med ansættelsesprocessen blive behandlet i overensstemmelse med Nordisk Film TVs interne persondatapolitik for medarbejderdata. 

Lovgrundlag

Retsgrundlaget for Nordisk Film TV’s behandling af dine personoplysninger er følgende

 1. Samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 2. Oplysninger der er offentliggjort af dig, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.

 3. Retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk 1, litra c.

2.3 Casting og medvirken i et tv-program og lign.

Hvilke oplysninger

Nordisk Film TV behandler en lang række af forskellige typer af personoplysninger i sin journalistiske og kunstneriske virksomhed. Det kan både dreje sig om almindelige (fx. navn og kontaktinfo, højde, vægt, hårfarve, erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund, oplysning om opvækst og familiemæssige forhold), følsomme personoplysninger (fx. politisk eller religiøs overbevisning, seksuel orientering mv), og oplysninger om strafbare forhold. 

 Formål

Formålet med denne behandling er at producere og udnytte  journalistiske og kunstneriske audiovisuelle produktioner og med henblik på at fastlægge, gøre gældende og forsvare vores retskrav, rettigheder og aftaler. 

Lovgrundlag

En stor del af den behandling af personoplysninger, der sker som led i Nordisk Film TV’s journalistiske og kunstneriske virksomhed er undtaget fra den persondataretlige regulering. Der henvises til databeskyttelseslovens § 3, stk. 8. Det betyder, at denne persondatapolitik ikke finder anvendelse på behandlinger af personoplysninger, som er omfattet af databeskyttelseslovens § 3, stk. 8, dog undtaget reglerne om databehandleraftaler og datasikkerhed, jf. nedenfor. 

For de behandlinger, som ikke er omfattet af databeskyttelseslovens § 3, stk. 8, gælder følgende lovgrundlag:

Retsgrundlaget for Nordisk Film TV’s behandling af personoplysninger er følgende:

 1. Samtykke, jf. persondataforordningens artikel, 6, stk. 1, litra a

 2. Til opfyldelse af en kontrakt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.


3. Opbevaringsperiode og sletteprocedurer

Persondatalovgivningen indeholder ikke konkrete tidsfrister for, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte personoplysninger.

Udgangspunktet for Nordisk Film TV’ slettefrister er bogføringslovens krav, forældelsesloven tidsfrister  og ophavsretslovens beskyttelsestider, forudsat at opbevaringen af personoplysningerne er relevant i forhold til det formål, hvortil det er indsamlet. Sletning kan ske tidligere, hvis opbevaringen ikke længere er relevant. 

I forhold til behandling af oplysninger, som behandles som led i en rekrutteringsproces, så slettes disse oplysninger 6 måneder efter modtagelsen af din ansøgning, med mindre du har samtykket til, at vi må opbevare dine personoplysninger i længere tid. Hvis du bliver ansat, vil dine personoplysninger blive behandlet i overensstemmelse med Nordisk Film TVs interne persondatapolitik for medarbejderdata.


4. Sikker behandling af dine personoplysninger

Nordisk Film TV behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.


5. Videregivelse af personoplysninger til selvstændige dataansvarlige

Vi videregiver alene dine personoplysninger, hvis vi har et sagligt og lovligt grundlag herfor. Det kan enten eksempelvis være på baggrund af dit samtykke, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af gældende lovgivning, eller fordi det er nødvendigt for at kunne fastslå, gøre gældende eller forsvare et retskrav. 

Videregivelse kan ske til følgende kategorier af modtagere:

 1. Samarbejdspartnere, som f.eks. broadcastere og andre kunder

 2. Rådgivere, som f.eks. advokater og revisorer

 3. Forsikringsselskaber

 4. Offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT


6. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger.

6.1 Ret til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet.

6.2 Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

Såfremt Nordisk Film TV behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. 

6.3 Ret til sletning

Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

6.4 Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

6.5 Dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

6.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne.

6.7 Klagevejledning til Datatilsynet

Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.


7. Dokumentoplysning

Denne persondatapolitik har versionsnummer 1 og er dateret den 09.04.19.